Statut MZNK 

 

 

Statut Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/401/2017
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 marca 2017 r.

 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, zwany dalej „Zarządem Nieruchomości”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Jaworzna, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Zarządu Nieruchomości jest Jaworzno.
3. Terenem działania Zarządu Nieruchomości jest Gmina Miasta Jaworzna.

§ 2


Zarząd Nieruchomości działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.);
5) ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1987);
7) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1610);
10) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz 201);
11) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

§ 3


Do podstawowych zadań Zarządu Nieruchomości należy:
1. zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Miasta Jaworzna obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne, a także budynkami będącymi w posiadaniu Gminy, w tym prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz dysponowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi oraz realizowanie i inicjowanie polityki mieszkaniowej Gminy,
2. utrzymanie przekazanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna wraz z ich częściami składowymi oraz nieruchomości gruntowych pozostających w posiadaniu Gminy,
3. realizacja na terenie miasta Jaworzna zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4. zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów grobownictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej, pomników i tablic pamiątkowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Jaworzna,
5. zarządzanie nieruchomościami i budynkami oddanymi Zarządowi Nieruchomości w trwały zarząd,
6. inicjowanie zmian w uchwałach dotyczących jego działalności.

§ 4


1. Zarządzanie powierzonym zasobem oraz budynkami będącymi w posiadaniu Gminy polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem w szczególności poprzez:
1) zapewnienie obsługi zarządzanych nieruchomości,
2) zawieranie umów najmu lub użyczenia,
3) prowadzenie działań windykacyjnych oraz spraw o eksmisję z zajmowanego lokalu,
4) przejmowanie oraz czasową obsługę nieruchomości w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Jaworzna,
5) prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej powierzonych nieruchomości,
6) przygotowanie i realizację inwentaryzacji budowlanych, konserwacji, remontów i ulepszeń,
7) prowadzenie postępowań związanych z wyburzaniem budynków oraz likwidacją składników majątkowych,
8) podejmowanie działań służących utrzymaniu porządku i czystości: pomieszczeń, urządzeń, budynków oraz ich otoczenia,
9) reprezentowanie Gminy Miasta Jaworzna jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.
2. Dysponowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi obejmuje w szczególności:
1) rozpatrywanie wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych oraz regulowanie tytułów prawnych,
2) obsługa i współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie sporządzania listy przydziału lokali mieszkalnych i jej późniejsza realizacja,
3) prowadzenie rejestru wyroków sądowych orzekających eksmisję osób z lokali mieszkalnych i przyznających uprawnienie do lokalu socjalnego,
4) przekwaterowanie osób z budynków komunalnych z powodu zagrożenia bezpieczeństwa,
5) wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego,
6) prowadzenie postępowań w zakresie regresu odszkodowań wypłacanych w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych,
7) wykonywanie zadań związanych z ustawowymi obowiązkami Gminy Miasta Jaworzna w zakresie dostarczania lokali socjalnych, tymczasowych pomieszczeń i wskazywania miejsc noclegowych.
3. Utrzymanie przekazanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna wraz z ich częściami składowymi oraz nieruchomości gruntowych pozostających w posiadaniu gminy polega w szczególności na:
1) bieżącym utrzymaniu, konserwacji i pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, w tym inwentaryzacji i usuwaniu drzew i krzewów,
2) kreowaniu wizerunku zieleni miejskiej poprzez opracowanie i realizację koncepcji zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz terenach pozostających w posiadaniu Gminy,
3) współpracy z innymi właścicielami i zarządcami nieruchomości w zakresie gospodarowania zielenią,
4) utrzymaniu czystości i porządku,
5) utrzymaniu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym placów zabaw, piaskownic, obiektów małej architektury oraz urządzeń zabawowych posadowionych na przekazanych nieruchomościach gminnych,
6) utrzymaniu czystości i porządku na terenie szlaków rowerowych oraz punktów odpoczynkowych stanowiących infrastrukturę sieci szlaków rowerowych zlokalizowanych na terenie miasta Jaworzna.
4. Realizacja na terenie miasta Jaworzna zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polega w szczególności na:
1) objęciu wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jaworzna systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
2) nadzorowaniu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:
a) realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prawidłowości sporządzonych przez te podmioty sprawozdań oraz składanie wniosków o nałożenie kar pieniężnych,
b) organizowania odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych,
c) kontroli nad terminowością i standardem świadczonych usług,
d) współpracy z regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów powstałych na terenie miasta Jaworzna.
3) tworzeniu i obsłudze punktów selektywnego zbierania odpadów,
4) prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
5) kontroli prawidłowości ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnych od właściciela nieruchomości,
6) prowadzeniu, na podstawie właściwych przepisów, postępowań w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) prowadzeniu czynności windykacyjnych w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) prowadzeniu obsługi księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) prowadzeniu sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym sporządzaniu rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadarki
odpadami,
10) osiągnięciu wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
11) udostępnianiu na stronie internetowej i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
12) corocznej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
13) likwidacji dzikich wysypisk odpadów komunalnych znajdujących się na terenach należących do Gminy.
5. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi polega w szczególności na:
1) świadczeniu usług pogrzebowych i cmentarnych,
2) prowadzeniu ksiąg cmentarnych, ewidencji grobów oraz imiennej ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych,
3) planowaniu i organizowaniu wykonania prac remontowych i ulepszeniowych na cmentarzach,
4) bieżącej eksploatacji i konserwacji komunalnych obiektów cmentarnych,
5) utrzymaniu porządku i czystości cmentarzy oraz zlokalizowanych w ich obrębie obiektów cmentarnych,
6) utrzymaniu, konserwacji i pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej,
7) wydzierżawianiu miejsc pod handel artykułami dekoracyjnymi nagrobków,
8) prowadzeniu działań windykacyjnych.

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5


1. Strukturę organizacyjną Zarządu Nieruchomości oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor Zarządu Nieruchomości.
 

Rozdział 4.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE


§ 6


1. Działalnością Zarządu Nieruchomości kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Jaworzna.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Jaworzno, z zastrzeżeniem § 10 statutu.
4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Prezydenta Miasta Jaworzna.

§ 7


1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego.
2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego Zastępca Dyrektora w zakresie wynikającym z umocowania udzielonego przez Dyrektora.
3. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działając w ramach przydzielonych im zadań przez Dyrektora ponoszą przed nim odpowiedzialność za realizację spraw i podejmowane decyzje.
W stosunkach zewnętrznych Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy składają oświadczenia, zgodnie z treścią udzielonego im przez Dyrektora pełnomocnictwa.

§ 8


1. Dyrektor reprezentuje Zarząd Nieruchomości na zewnątrz, kieruje nim oraz czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje w stosunku do pracowników Zarządu Nieruchomości czynności z zakresu prawa pracy.
3. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zarządu Nieruchomości, a zwłaszcza określanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na
stanowiskach kierowniczych i samodzielnych;
2) zorganizowanie i zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce;
3) ustalanie zasad i zapewnianie sprawnego obiegu dokumentów;
4) zarządzanie i dysponowanie środkami finansowymi Zarządu Nieruchomości.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA


§ 9


1. Zarząd Nieruchomości jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Jaworzna prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Zarząd Nieruchomości pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.
3. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zarządu Nieruchomości stanowi plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków.

§ 10


Czynności Dyrektora powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają dla swojej ważności kontrasygnaty Głównego Księgowego.

Rozdział 6.
NADZÓR


§ 11


Organem sprawującym nadzór nad Zarządem Nieruchomości jest Prezydent Miasta Jaworzna.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 12


Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Załączniki

uchwala z 30 marca 2017r.pdf

Data: 2017-09-25 13:54:34 Rozmiar: 201.19k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 5397
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE
Osoba wprowadzająca informację : admin2 admin2
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Utkowska
Czas wytworzenia: 2011-01-27 10:56:29
Czas publikacji: 2011-01-27 10:56:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak